Verejná vyhláška – oznámenie

Obec Veľký Slavkov, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších platných právnych predpisov (stavebný zákon) a ako príslušný správny orgán podľa § 2 písm. e) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 41 a § 36 ods. 1 stavebného zákona začatie konania o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, a v zmysle ust. § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania.
Podrobnosti v prílohe
uzemne-rozhodnutie-zacatie-camp-kubovcik