Zverejnenie strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

Obec Veľký Slavkov, na základe požiadavky Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie, zverejňuje správu o hodnotení a o návrhu tohto dokumentu.
Bližšie informácie v prílohe:
scan-1