Materiál na OZ

Starosta obce zverejňuje a predkladá na rokovanie OZ nasledovný návrh materálu, zverejnený 13.2.2020.
vzn-dodatok1-nakladanie-s-odpadmi-navrh