Oznámenie o začatí územného konania

Mesto Vysoké Tatry ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania pre stavbu „INS FTTH PP STSM 02 Dolný Smokovec“. Bližšie informácie v prílohe
scan0052