Category Archives: Úradná tabuľa

Materiál na OZ

Starosta obce zverejňuje a predkladá na rokovanie OZ nasledovné návrhy materálov, zverejnené 30.11.2019:
prílohy:
navrh-rozpoctu-2020-2022
vzn-dan-znehnutelnosti-na-schvalovanie
vzn-miestne-dane-na-schvalovanie
vzn-miestny-poplatok-za-ko-na-schvalovanie
vzn-poplatok-za-rozvoj-na-schvalovanie
vzn-skolstvo-skolsky-obvod-na-schvalovanie
zamer-prenajmu-majetku-ofk

Správne konanie – ochrana prírody

Obec Veľký Slavkov, ako orgán prírody, zverejňuje podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

prílohy:ochrana-prirody-vyruby

Výzva občanom, FO a PO – neplatičom

Obec Veľký Slavkov vyzýva všetkých občanov, fyzické osoby a právnické osoby, ktorí majú nezaplatené dane a poplatky obci, aby ich zaplatili do 15 dní od doručenia výzvy, ktoré sú odosielané v týchto dňoch.

Upozornenie pre majiteľov psov

Obec Veľký Slavkov upozorňuje majiteľov a držiteľov psov na dodržiavanie povinností.

Na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov v našej obci, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch a neumožnili im tak voľný pohyb po obci, na koľko tieto psi
ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce. Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa, je povinná predchádzať a zabrániť tomu, aby jej pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť.
Preto Vás, vážení občania – majitelia a držitelia psov, žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich príbytkoch.
Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ako aj VZN obce č. 2015, je voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný. V zmysle §7, ods. 1. písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z. ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za uvedený priestupok je možné uložiť pokutu do výšky 165 €. Takisto ak pes znečistil verejné priestranstvo, majiteľ psa je povinný bezprostredne odstrániť výkaly, ktorými pes zničil verejné priestranstvo. V prípade, že tak majiteľ psa neurobí, obec môže uložiť pokutu do výšky 65 €.
V prípade, že v súvislosti s voľným pohybom psov na verejných priestranstvách nedôjde zo strany majiteľov a držiteľov psov k náprave, obec pristúpi k odchytu psov, a to na náklady majiteľov a držiteľov psov a taktiež pristúpi k udeľovaniu pokút.

Príloha:
upozornenie-pre-majitelov-psov

Pozvánka na ustanovujúcu schôdzu Klubu dôchodcov

Obec Veľký Slavkov v spolupráci s Klubom dôchodcov pozývajú všetkých záujemcov o členstvo v klube na ustanovujúcu schôdzu Klubu dôchodcov, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 21.11.2019 o 14,00 h v zasadačke Obecného úradu.