Category Archives: Úradná tabuľa

Pozvánka na 5. zasadnutie OcZ

pozvanka-5-ozStarosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na deň 14-8-2019 o 15.30 h v zasadačke OcÚ.
Podrobnosti v prílohe k článku:

Odvolanie času zvýšeného požiarneho nebezpečenstva

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. 0) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Poprad od 1. augusta 2019 od 10,00 hod.

Podrobnosti v prílohe.
odvolanie čznvp

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí územného konania

Obec Veľký Slavkov, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad a ako príslušný správny orgán, formou verejnej vyhlášky oznamuje začatie územného konania pre Slovak Telecom, a.s.
verejna-vyhlaska-slovak-telecom-as

Vyhlásenie požiarneho nebezpečenstva

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Poprade v súlade s 5 4 písm. b) a s š 21 písm. a) V nadväznosti na € 21 písm. 0) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi V znení neskorších predpisov a s 5 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky c. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
VYHLASUJE ČAS ZVYŠENÉHO NEBEZPECENS’ÍYA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Poprad od 25. júna 2019 od 15:00 h do odvolania…
podrobnosti v prílohe: poziarne-nebezpecenstvo-25-jun-2019-vyhlasenie

Pozvánka na 4. zasadnutie OcZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na deň 24.6.2019 o 13.30 h v zasadačke OcÚ.
Podrobnosti v prílohe k článku:
pozvanka-4-ocz