Category Archives: Úradná tabuľa

Správne konanie – ochrana prírody

Obec Veľký Slavkov, ako orgán prírody, zverejňuje podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
vyruby-velky-slavkov

Pozvánka na opätovne opakované 5. zasadnutie OcZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov opakovane 5x zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na deň 15.10.2019 o 16,00 h v zasadačke OcÚ. Pôvodne zvolané zasadnutie OcZ na deň 14.8.2019 resp. 27.8.2019 resp. 30.8.2019 resp. 5.9.2019 neboli pre neprítomnosť väčšiny poslancov uznášaniaschopné.
Podrobnosti v prílohe k článku:
pozvanka-5-ocz

Verejná vyhláška – rozhodnutie

Obec Veľký Slavkov, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad a ako príslušný správny orgán, formou verejnej vyhlášky zverejňuje rozhodnutie o umiestnení stavby „INS klaster STSM 02 Transport Veľký Slavkov “
ins-klaster-stsm-02-transport-velky-slavkov

Materiál na rokovanie OZ

Starosta obce zverejňuje a predkladá na rokovanie OZ nasledovné materiály
zamer-predaja-majetku-balaz

Správne konanie – ochrana prírody

Obec Veľký Slavkov, ako orgán prírody, zveřejňuje podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení nehorších predpisov informácie o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

prílohy: v-slavkov-vyruby