Category Archives: Úradná tabuľa

Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Materiál na OZ

Starosta obce zverejňuje a predkladá na rokovanie OZ.
prílohy:
Návrh plánu KČ HK 2.polrok 2019.pdf
Návrh záverečného účtu obce 2018.pdf
Stanovisko HKO k záverečnému účtu za rok 2018.pdf

Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, upozornenie

Starosta obce Veľký Slavkov zverejňuje výzvu spoločnosti Steller s.r.o. Betliarska 12, 851 07 Bratislava, na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov formou verejnej vyhlášky, podrobnejšie informácie v prílohe

Výzva

Oznámenie o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

Okresný úrad Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie informuje verejnosť o zverejnení strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“. Dokument je zverejnený na internetovej stránke MŽP SR www.enviroportal.sk

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o strategickom dokumente „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“ príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené podľa § 6 ods. 5 zákona, t.j. do 15 dní odo dňa zverejnenia oznámenia príslušnou obcou spôsobom v mieste obvyklým. Bližšie informácie v prílohe.
Oznam – Plán udržateľnej mobility PSK
Strategický dokument – plán udržateľnej mobility PSK

Pozvánka na 3. zasadnutie OcZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na deň 8.4.2019 o 15.30 h v zasadačke OcÚ.
Podrobnosti v prílohe k článku:
pozvánka