Category Archives: Úradná tabuľa

Materiál na OZ

Starosta obce zverejňuje a predkladá na rokovanie OZ nasledovný návrh materálu, zverejnený 13.2.2020.
vzn-dodatok1-nakladanie-s-odpadmi-navrh

Oznámenie o začatí územného konania

Mesto Vysoké Tatry ako príslušný stavebný úrad oznamuje začatie územného konania pre stavbu „INS FTTH PP STSM 02 Dolný Smokovec“. Bližšie informácie v prílohe
scan0052

Verejná vyhláška – oznámenie

Obec Veľký Slavkov, ako vecne a územne príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších platných právnych predpisov (stavebný zákon) a ako príslušný správny orgán podľa § 2 písm. e) zákona č.416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, týmto oznamuje v súlade s ustanovením § 41 a § 36 ods. 1 stavebného zákona začatie konania o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby známym účastníkom konania a dotknutým orgánom, a v zmysle ust. § 36 ods. 2 stavebného zákona upúšťa od ústneho pojednávania.
Podrobnosti v prílohe
uzemne-rozhodnutie-zacatie-camp-kubovcik

Zverejnenie strategického dokumentu „Plán udržateľnej mobility Prešovského samosprávneho kraja“

Obec Veľký Slavkov, na základe požiadavky Okresného úradu Prešov, odboru starostlivosti o životné prostredie ako príslušnému orgánu posudzovania vplyvov na životné prostredie, zverejňuje správu o hodnotení a o návrhu tohto dokumentu.
Bližšie informácie v prílohe:
scan-1

Správne konanie – ochrana prírody

Obec Veľký Slavkov, ako orgán prírody, zverejňuje podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informácie o začatí správneho konania, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
velky-slavkov-vyruby-2020-filteko