Category Archives: Úradná tabuľa

Pozvánka na opätovne opakované 5. zasadnutie OcZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov opakovane 4x zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na deň 5.9.2019 o 17,00 h v zasadačke OcÚ. Pôvodne zvolané zasadnutie OcZ na deň 14.8.2019, 27.8.2019, 30.8.2019 neboli pre neprítomnosť väčšiny poslancov uznášaniaschopné.
Podrobnosti v prílohe k článku:
pozvanka-5-oz

Pozvánka na opätovne opakované 5. zasadnutie OcZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov opakovane 3x zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na deň 30.8.2019 o 18,00 h v zasadačke OcÚ. Pôvodne zvolané zasadnutie OcZ na deň 14.8.2019 resp. 27.8.2019 neboli pre neprítomnosť väčšiny poslancov uznášaniaschopné.
Podrobnosti v prílohe k článku:
Pozvánka 5. OZ

Pozvánka na opakované 5. zasadnutie OcZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov opakovane zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na deň 27.8.2019 o 15.30 h v zasadačke OcÚ. Pôvodne zvolané zasadnutie OcZ na deň 14.8.2019 nebolo uznášaniaschopné.
Podrobnosti v prílohe k článku:
Pozvánka/a>

Pozvánka na 5. zasadnutie OcZ

pozvanka-5-ozStarosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na deň 14-8-2019 o 15.30 h v zasadačke OcÚ.
Podrobnosti v prílohe k článku:

Odvolanie času zvýšeného požiarneho nebezpečenstva

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Poprade v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. 0) zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z.z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov
ODVOLÁVA ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU v územnom obvode okresu Poprad od 1. augusta 2019 od 10,00 hod.

Podrobnosti v prílohe.
odvolanie čznvp