Tag Archives: hlavný kontrolór

Dokumenty hlavnej kontrolórky na zasadnutie OcZ

Hlavná kontrolórka obce Veľký Slavkov predkladá na zasadnutie OcZ dokumenty, ktoré tvoria prílohu tohto oznámenia.

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011

V zmysle § 18 f písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, predkladá hl. kontrolórka obecnému zastupiteľstvu Obce Veľký Slavkov – Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2011.

(viac v prílohe)
Príloha k článku:

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2011

Hlavný kontrolór obce

Hlavným kontrolórom obce je aktuálne pani

Edita Aliji

Hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce a za svoju činnosť zodpovedá obecnému zastupiteľstvu, ktorému 1-krát ročne podáva správu o svojej činnosti.

Výkon funkcie

Funkcia hlavného kontrolóra obce je nezlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, ďalej dozornej rade podnikateľského subjektu vytvoreného obcou, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce.
vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce, najmä:

vykonáva kontrolu

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípadne vo vlastníctve iných právnických alebo fyzických osôb, ktorý bol obci zverený
 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade
 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu
 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií
 • hospodárenia s finančnými prostriedkami
 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce
 • vykonáva kontrolu hospodárenia škôl s finančnými a materiálnymi prostriedkami a s majetkom

preveruje

 • ako organizácie, podniky a ďalšie subjekty, ktoré obec založila, plnia svoju funkciu z hľadiska kvality a uspokojovania potrieb obyvateľov obce a zároveň navrhuje opatrenia na nápravu
 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce
 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov v obci

vypracúva odborné stanoviská

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pred ich schválením v obecnom zastupiteľstve
 • možnosti poskytovania úveru alebo pôžičky
 • pri vykonávaní činností uvedených v odst. 4 tohto ustanovenia hlavný kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom
 • vybavuje sťažnosti a podnety občanov, ktoré boli podané na orgány obce a pracovníkov obce s výnimkou pracovníkov obecnej polície a obecného požiarneho zboru, vedie centrálnu evidenciu petícií obyvateľov
 • je oprávnený nahliadať do účtovných a pokladničných dokladov, ako aj do akýchkoľvek iných dokumentov, týkajúcich sa pokladničných operácií, vedenia účtovníctva, nakladania s majetkom obce a ďalej do všetkých dokladov, ktorých potreba vyplýva z rozsahu jeho oprávnení. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu
 • zúčastňuje sa zasadnutí obecného zastupiteľstva s hlasom poradným

výkon funkcie hlavného kontrolóra končí

 • uplynutím volebného obdobia a ďalším nezvolením do funkcie
 • vzdaním sa funkcie
 • odvolaním z funkcie v zmysle zákona o obecnom zriadení

Dokumenty