Tag Archives: obecné zastupiteľstvo

Ustanovujúce zasadnutie OZ

V zmysle zákona 369/1990 Zb. sa ustanovujúce zasadnutie OZ uskutoční v pondelok 10. decembra 2018 o 15.00 hod. v sobášnej sieni OcÚ.
prílohy: pozvánka

Materiál na OZ

Starosta obce zverejňuje a predkladá na rokovanie OZ.
prílohy:
dodatok-k-vzn
plan-kc-2-polrok-2018
stanovisko-k-zu-2017
vzn-zmena-upno-velky-slavkov-7
vzn-zmena-upno-velky-slavkov-8
zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017
navrh-k-vzn-pre-ko-2018
osob-zretel

Pozvánka na 12. zasadnutie OZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 2. októbra 2017 o 16.30 h v zasadačke OcÚ.
pozvánka

Ustanovujúce zasadnutie OcZ

Starosta obce Veľký Slavkov v zmysle § 12 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 15. decembra 2014 (pondelok) o 17.00 h. v zasadačke OcÚ.

Program

 1. Otvorenie zasadnutia
 2. Štátna hymna SR
 3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
 4. Oznámenie výsledkov voľby starostu obce a volieb do obecného zastupiteľstva
 5. Odovzdanie osvedčení o zvolení novozvolenému starostovi a poslancom novozvoleného obecného zastupiteľstva (predsedníčka MVK)
 6. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce
 7. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva
 8. Vystúpenie starostu
 9. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia
 10. Voľba návrhovej komisie
 11. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva
 12. Určenie zástupcu starostu obce
 13. Zmena Štatútu obce a zásad hospodárenia
 14. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov a predsedov komisií
 15. Určenie mesačného platu starostu obce
 16. Určenie členov Rady školy
 17. Určenie sobášiacich
 18. Diskusia
 19. Záver

Ing. František Šary
starosta obce

Dokumenty na zasadnutie OcZ

Starosta obce predkladá pred zasadnutím OcZ – návrh rozpočtu obce na roky 2015-2017, návrh dodatku č. 1 k VZN č. 3/2011 o odpadoch a dodatok č. 4 k VZN č. 1/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia so sídlom na území obce Veľký Slavkov.

Hlavná kontrolórka predkladá pred zasadnutím OcZ – stanovisko k návrhu rozpočtu obce na roky 2015-2017 a návrh plánu kontrolnej činnosti HK na I. polrok 2015.

Prílohy k článku