Tag Archives: pobožnosť

Ekumenická pobožnosť

Starosta obce Veľký Slavkov, Rímskokatolícka cirkev – farnosť Veľký Slavkov, Cirkevný zbor ECAV – dcérocirkev Veľký Slavkov

Pri príležitosti pamiatky zosnulých Vás pozývame na ekumenickú pobožnosť, ktorá sa uskutoční v utorok 1. novembra 2011 o 15.00 h. na cintoríne vo Veľkom Slavkove.

František Šary, starosta obce
Ľubomír Karkoška, r.k. farár
Michal Findra, ev. a.v. farár

Príloha k článku:
Ekumenická pobožnosť

Pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu

Spoločenstvo veriacich Vás pozýva na pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu
prvá nedeľa v mesiaci o 14.30 h kostol sv. Ondreja Veľký Slavkov
Nech je zvelebené Srdce Ježišovo, naša spása!

1. PIESEŇ:
a) Spevník č. 632
b) JKS – 270, 1 – 2:
1 – Klaniam sa ti vrúcne, Bože večitý, pod spôsobom chleba z lásky ukrytý.
/: Srdce moje tebe sa len oddáva, že si Pánom jeho vďačne uznáva.:/
2 – Zrak môj i chuť chceli by ma oklamať, ale sluch ma učí pevnú vieru mať.
/: Verím, čo Syn Boží ustanovil nám, ten klamať nemôže, kto je Pravda sám.:/
c) JKS – 231, 1 – 2:
1 – Pozdravujme Božské Srdce, plné lásky plameňa /: Prebodnutie, krvácanie lásku jeho znamená.:/
2 – Pred presvätým Srdcom tvojím prosíme ťa úprimne: /: Daj nech všetci bez prestania v službe tvojej horlíme.:/
d) JKS – 228, 1 – 2:
1 – Nebo i zem vyhlasujte chválu Pána večného, bez prestania pozdravujte Srdce Krista milého. – R.
R. /: Poďme k Srdcu Ježišovmu a klaňajme sa jemu! Znejte, piesne, k sláve jeho, Srdca Pána večného.:/
2 – Ono skôr nás milovalo, než sme my ho mohli znať; v pokrm sladký nám sa dalo, čo nám mohlo viacej dať? – R.
e) JKS – 229, 1 – 2:
1 – Oslavujme Najsvätejšie Srdce Ježišovo, venujme mu najvrúcnejšie srdca svojho slovo:
R. Srdce sväté, prevznešené, tys´ prameňom milosti, ó, buď stále velebené tu i vo večnosti.
2 – Sedmorým, hľa, tokom z teba presvätá krv prúdi, prepotrebný liek to z neba pre nás hriešnych ľudí. – R.

2. APOŠTOLÁT MODLITBY

Ľ. Božské Srdce Ježišovo,* prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Matky Cirkvi* a v spojení s obetou svätej omše* obetujem ti v milosti Ducha svätého* a na oslavu nebeského Otca* všetky svoje dnešné modlitby,* práce, radosti a utrpenia* na odčinenie hriechov* a za spásu všetkých ľudí.* Obetujem ti to všetko osobitne* na úmysly apoštolátu modlitby,* požehnané Svätým Otcom na tento mesiac.

3. ÚVODNÉ ZVOLANIA

Hovorme spoločne:
Jan) „Nech je zvelebené Srdce Ježišovo, naša spása.“
Feb) „Vzdávame ti vďaky, Kriste, Bože náš.“
Mar) „ Klaniame sa tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu.“
Apr) „Sláva ti, Pane.“
Máj) „ Velebíme ťa, Otče, a ďakujeme ti.“
Jún) „ Aleluja. Vzdávame ti vďaky, Kriste. Aleluja.“
Júl) „ Boli sme vykúpení drahou krvou Krista, bezúhonného a nepoškvrneného Baránka.“
Aug) „Klaniame sa ti v živej viere a vrúcnej láske.“
Sep) „ Nech je zvelebené Srdce Ježišovo, naša spása.“
Okt) „ Poďte, klaňajme sa Ježišovmu Srdcu zranenému láskou k nám.“
Nov) „ Sláva ti a chvála, víťazný Baránok.“
Dec) „ Otče, ďakujeme ti.“

4. ČÍTANIE BOŽIEHO SLOVA
5. ÚVAHA
6. CHVÍĽKA TICHA NA ROZJÍMANIE
7. ZVOLANIE

8. LITÁNIE K NAJSV. SRDCU JEŽIŠOVMU

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn Vykupiteľ sveta, Bože,
Duch Svätý, Bože,
Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca,
Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky,
Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím Slovom,
Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti,
Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží,
Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho,
Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba,
Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky,
Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a láskavosti,
Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti,
Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností,
Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály,
Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc,
Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania,
Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie,
Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali,
Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami,
Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné,
Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú,
Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti,
Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy,
Srdce Ježišovo, potupami preplnené,
Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené,
Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné,
Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté,
Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy,
Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie,
Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie,
Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov,
Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú,
Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú,
Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

K. Ježišu, tichý a pokorný srdcom. – Ľ. Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.
K. Modlime sa: Všemohúci a večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného Syna a na chvály a zadosťučinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov; odpusť nám, uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov. – Ľ. Amen.

9. PROSBY

Január: Odprosenie s. 4
Február:
K. Milostivý a milosrdný je Pán. – Ľ. Zhovievavý a veľmi láskavý.
K. Dobrý je Pán ku každému. – Ľ. A milostivý ku všetkým svojim stvoreniam.
K. Ježišu, tichý a pokorný srdcom. – Ľ. Pretvor naše srdce podľa svojho Srdca.
K. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, Srdce dobrého Pastiera, ty horíš láskou k svojim baránkom a ovečkám, staráš sa o nás a bedlíš nad nami; nedaj, aby sme zablúdili a zahynuli, vysloboď nás zo všetkých nebezpečenstiev. Nech vždy počujeme tvoj hlas, lebo chceme byť tvojimi vernými ovečkami. Ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. – Ľ. Amen.
Marec:
K. Pán je môj pastier, nič mi nechýba. – Ľ. Pasie ma na zelených pašienkach.
K. Vodí ma k tichým vodám. – Ľ. Dušu mi osviežuje.
K. Srdce Ježišovo, plné dobroty a ľúbosti. – Ľ. Zmiluj sa nad nami.
K. Ježišu Kriste, Pán a náš Boh, ty si sa z lásky k ľuďom znížil až k nám a v hojnosti svojej milosti a dobroty si sa chcel ponížiť; ty si nám dovolil, aby sme mali účasť na tvojom tele a krvi a aby sme sa ti klaňali v týchto svätých tajomstvách; zachovaj a nepremožiteľnou pravicou žehnaj tých, čo sa ti klaňajú. Zachovaj nás bez hriechu po všetky dni nášho života. Nedaj, aby sme sa vrátili k vinám tela a ducha, ale pomáhaj nám, aby sme boli posilnení v tebe a vzdávali večnú slávu tebe, Otcovi i Duchu Svätému. – Ľ. Amen.
Apríl:
K. Dobroreč, duša moja, Pánovi. – Ľ. A nezabúdaj na jeho dobrodenia.
K. Veď on ti odpúšťa všetky neprávosti. – Ľ. On vykupuje tvoj život zo záhuby.
K. Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy. – Ľ. Zmiluj sa nad nami.
K. Vzdávame ti vďaky, Kriste, Bože náš. Vo svojej dobrote si nám dal v tejto Sviatosti svoje telo, aby sme mohli žiť sväto. Svojou milosťou nás chráň čistých a bez škvrny; ostaň s nami a ochraňuj nás. Riaď naše kroky na ceste spásy podľa tvojej vôle, svätej a dobroprajnej. Urob nás silnými proti zvodom Satana; nech počúvame len tvoj hlas a nech ideme len za tebou, všemohúci a pravý Pastier, aby sme dosiahli miesto pripravené v nebeskom kráľovstve. Sláva, česť a vďaka tebe, náš Boh a Pán, Vykupiteľ Ježišu Kriste, lebo si velebený s Otcom a Duchom teraz i po všetky veky. Ľ. Amen.
Máj:
K. Láskou odvekou ťa milujem. – Ľ. Preto som si ťa milosrdne pritiahol.
K. Pán je sláva mojej duše. – Ľ. Nechže to počujú pokorní a nech sa tešia.
K. Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky. – Ľ. Zmiluj sa nad nami.
K. Pane, ty žehnáš tých, čo ti dobrorečia, a posväcuješ tých, čo dôverujú v teba. Spas svoj ľud, požehnaj svoje dedičstvo. Posväcuj tých, čo milujú krásu tvojho domu, odplať im to svojou božskou mocou. Neopúšťaj nás, čo sme zhromaždení na poklone, čo vkladáme do teba svoju nádej. Udeľ pokoj svetu, svojej Cirkvi, kňazom, správcom štátov a celému ľudu. Otcovi všetkých vecí, tebe, jeho jedinému Synovi a Duchu Svätému vzdávame chválu, poklonu, slávu teraz i vždycky a naveky. – Ľ. Amen.
Jún:
K. Učte sa odo mňa. – Ľ. Lebo som tichý a pokorný srdcom.
K. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení. – Ľ. A ja vás posilním.
K. Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, ktorí ťa vzývajú. – Ľ. Zmiluj sa nad nami.
K. Pane Ježišu Kriste, vyznávame, že si naozaj Boží Syn. Zmŕtvychvstaním si dal ľuďom nádej na večný život a prijímaním tvojho osláveného tela nám dávaš nesmrteľný život. Vyplň našu samotu svojou prítomnosťou, posilni našu slabosť a pretvor náš smútok na radosť; osloboď nás od každého hriechu a urob nás svornými vo zväzku tvojej lásky. Daj nech kráčame v novom živote s tebou, lebo ty žiješ s Otcom a Duchom Svätým na veky vekov. – Ľ. Amen.
Júl:
Pane Ježišu, ty si vstal z mŕtvych a vystúpil do neba; ďakujeme ti za tvoj prísľub, že budeš s nami stále, až do skončenia sveta; s dôverou ťa prosíme: „Pane, zostaň s nami.“

1. Prosíme ťa, aby tvoja Cirkev verne pokračovala v tvojom ohlasovaní spásy. – R.
2. Prosíme ťa, daj, aby sa v tvojej Cirkvi nestrácala apoštolská horlivosť a aby nechýbali nové kňazské a rehoľné povolania. – R.
3. Prosíme ťa, aby sa upevňovala jednota kresťanského ľudu s tvojím námestníkom na zemi, pápežom Benediktom. -R.
4. Prosíme ťa, aby sme žili v tvojej milosti, v bratskej láske a aby sme nezabúdali, že sme vykúpení tvojou predrahou krvou. – R.
Bože, pamätaj na svoju svätú zmluvu, ktorú obnovila a posvätila Baránkova krv; daj, aby tvoj ľud dosiahol odpustenie hriechov a neprestajne napredoval na ceste spásy. Skrze Krista, nášho Pána. – Ľ. Amen.
August:
K. Čakal som, že dakto bude mať so mnou súcit. – Ľ. No takého som nestretol.
K. Čakal som, že ma dakto poteší. – Ľ. Ale taký sa nenašiel.
K. Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú. – Ľ. Zmiluj sa nad nami.
K. Srdce Ježišovo, strýznené pre naše neprávosti, a predsa odpúšťajúce, zmiluj sa nad nami. Pretvor nás žiarou svojho Srdca na nových ľudí, aby sme boli v tebe zakorenení a upevnení a ty aby si prebýval v našich srdciach. Lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. – Ľ. Amen.
September:
K. Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. – Ľ. Ostaňte v mojej láske, hovorí Pán.
K. On ma miluje. – Ľ. A obetoval sa za mňa. K. Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy. – Ľ. Zmiluj sa nad nami.
K. Modlime sa so svätou Margitou: Prijmi, najmilší Spasiteľ, moju túžbu úplne sa zasvätiť cti a sláve tvojho Najsvätejšieho Srdca. Prijmi dar, v ktorom ti odovzdávam všetko, čím som. Zasväcujem ti seba, svoj život, svoje skutky, námahy a utrpenia. Obetujem ti, Pane a Bože môj, svoje srdce so všetkými jeho citmi, lebo túžim, aby celý môj život boli dokonale podobné citom tvojho Srdca. Tu som teda, Pane, celkom zasvätená tvojmu Srdcu, celkom tvoja! Bože môj, aké veľké je tvoje milosrdenstvo voči mne! – Ľ. Amen.
Október: Odprosenie s. 4
November:
Hovorme spoločne: „Pane Ježišu, ďakujeme ti za tvoju veľkú lásku.“
1. Pane Ježišu, ty nám dávaš seba samého za pokrm, aby sme boli v tebe a ty v nás. – R.
2. Pane Ježišu, ty nám dávaš svoje telo a krv, aby sme mali večný život. – R.
K. Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc. – Ľ. Zmiluj sa nad nami.
K. Otče, ty nám dávaš pri tejto svätej hostine účasť na tele a krvi Ježiša Krista, ktorý sa pre nás vydal na smrť a vstal z mŕtvych pre oslávený život; vypočuj prosby svojich synov a dcér zjednotených v modlitbe: Posväť rodinu veriacich a upevni ich vo zväzku lásky, daj, aby tí, čo sa ti klaňajú so živou vierou a sýtia sa jedným chlebom, boli jedno srdce a jedna duša; nech vydávajú svedectvo o tvojej láske a majú raz účasť na večnej Veľkej noci. O to ťa prosíme skrze vzkrieseného Krista, ktorý žije a kraľuje v jednote s Duchom Svätým na veky, bez konca. – Ľ. Amen.
December:
K. Posvätil svoj stánok Najvyšší. – Ľ. Nezachveje sa, veď Boh je v jeho strede.
K. Slovo sa telom stalo. – Ľ. A prebývalo medzi nami.
K. Eucharistické Srdce Ježišovo. – Ľ. Daj, aby sme ťa vždy a viac milovali.
K. Pane Ježišu Kriste, z veľkej lásky k nám ľuďom si ustanovil Eucharistiu a kňazstvo; prosíme ťa, daj, aby sme milovali tvoje najláskavejšie Srdce a vždy dôstojne používali tvoje vznešené dary. Lebo ty žiješ a kraľuješ naveky vekov. – Ľ. Amen.

10. ODPROSENIE
Hovorme spoločne: „Odprosujeme ťa, Pane.“
1 – Pane Ježišu, odprosujeme ťa za naše hriechy, ľahostajnosť a nedbanlivosť voči Sviatosti lásky.
2 – Odprosujeme ťa za našich bratov a sestry, čo z ľahostajnosti zanedbávajú nedeľnú svätú omšu.
3 – Odprosujeme ťa za tých, čo znesväcujú sviatočný deň pozemskými námahami a neviazanými zábavami.
4 – Odprosujeme ťa za tých, čo hrešením zneucťujú tvoje sväté meno.
5 – Odprosujeme ťa za tých, čo hriechmi nečistoty rúcajú v sebe chrám Ducha Svätého a odmietajú tvoje sviatosti.
6 – Odprosujeme ťa za tých, čo ničia ľudské životy, ktoré sú stvorené skrze teba a pre teba.

K. Pane Ježišu, nehľaď na mnohé hriechy a svätokrádeže páchané voči Oltárnej sviatosti, ale na oddanosť toľkých tvojich synov a dcér, ktorí sa s láskou vinú k tebe a odprosujú ťa za všetky urážky a hriechy. Zachovaj nás vo svojej láske a milosti, aby sme boli vždy tvoji, teraz i na veky vekov. – Ľ. Amen.

11. MODLITBA SV. MARGITY

K. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, ohnisko lásky, buď nám ochranou v živote a zálohou večnej spásy. Buď nám silou v našej slabosti a nestálosti. Buď naším zmierením za hriechy nášho života. Srdce láskavé a dobrotivé, buď nám útočiskom v hodine smrti. Buď naším ospravedlnením pred Otcom. Odvráť od nás trest jeho spravodlivého hnevu. Srdce plné lásky, na tebe staviame všetku svoju dôveru. Pre svoju hriešnosť sa obávame všetkého, ale pre tvoju dobrotu nestrácame nádej. Znič v nás všetko, čo by sa ti nepáčilo alebo bolo proti tebe. Vtlač do našich sŕdc svoju lásku tak hlboko, aby sme nikdy nezabudli na teba. – Ľ. Pán náš a náš Spasiteľ,* pre tvoju lásku ťa prosíme:* daj, nech sú naše mená* hlboko zapísané v tvojom Najsvätejšom Srdci.* Nech je naším šťastím a našou cťou* žiť a umrieť v tvojej službe. Amen.

12. ZASVÄTENIE ĽUDSKÉHO POKOLENIA BOŽSKÉMU SRDCU

K. Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia, zhliadni na nás pokorne kľačiacich pred tvojím oltárom:
Ľ. Tvoji sme a tvoji chceme zostať.
K. Aby sme sa mohli s tebou ešte vrúcnejšie spojiť,
Ľ. každý z nás sa dnes dobrovoľne zasväcuje* tvojmu Najsvätejšiemu Srdcu.
K. Mnohí ľudia ťa doteraz nepoznali, mnohí pohrdli tvojimi prikázaniami a odmietli ťa.
Ľ. Zmiluj sa nad nimi, dobrotivý Ježišu* a všetkých strhni k tvojmu svätému Srdcu.
K. Pane, buď kráľom nielen svojim verným, ktorí ťa nikdy neopustili, ale aj márnotratným synom a dcéram;
Ľ. daj, aby sa čím skôr vrátili do otcovského domu* a nezahynuli hladom a biedou.
K. Pane, buď kráľom i tým, ktorých od teba odlúčili mylné názory a rozkolníctvo;
Ľ. priveď ich naspäť do prístavu pravdy* a k jednote viery,* aby bolo jedno stádo a jeden pastier.
K. Daruj svojej Cirkvi slobodu a bezpečnosť, všetkým národom poriadok a pokoj; nech zo všetkých končín zeme zaznieva jeho hlas: Ľ. Sláva Božskému Srdcu,* ktoré nám prinieslo spásu;* jemu česť a chvála naveky. Amen.

13. MODLITBA KU KRISTOVI KRÁĽOVI

Ľ. Pane Ježišu Kriste, vyznávam,* že si Kráľom celého sveta.* Všetko, čo bolo stvorené,* skrze teba a pre teba bolo stvorené.* Uplatňuj nado mnou všetky svoje práva.* Obnovujem svoje krstné sľuby;* zriekam sa zlého ducha* a všetkých jeho skutkov a pokušení.* A sľubujem, že budem žiť ako príkladný kresťan a katolík.* Osobitne sa zaväzujem,* že vynaložím všetko,* aby som dopomohol k víťazstvu Božím právam* a právam tvojej Cirkvi.* Božské Srdce Ježišovo,* obetujem ti svoje skromné skutky s tým úmyslom,* aby všetky srdcia uznali tvoje sväté kráľovstvo* a aby sa kráľovstvo tvojho pokoja* upevnilo na celom svete. Amen.

14. PIESEŇ

a) JKS – 498, 1 – 2:
1- Ježišu, Kráľu neba i zeme, tebe sa klania anjelov chór, velebnosť tvoju v hymnách a piesňach vyznáva svätých i svätíc zbor. Ukrývaš svoju tvár vo Sviatosti, lež viera zrie ju tu oslávenú, preto my Bohu vo svätostánku vzdávame úctu a poklonu.
2- Ježišu, Kráľu neba i zeme, blažených duší opojenie, zo srdca tvojho osláveného plynie im večné potešenie.
Skrývaš ho pred nami vo Sviatosti, túžime za tebou, nebeský zdroj, Ježišu, Kráľu neba i zeme, so Srdcom svojím nás večne spoj.

b) JKS – 227, 1 – 2:
1- Daruj, ó, Ježiš, srdce mne, chcem teba milovať; moje bez tvojho je mŕtve, nemôže lásky mať.
Za nič ja svoje srdce mám, keď Ježiša svojho nemám, v Sviatosti Skrytého a Boha živého.
2- Ktorého more zem celá nemôže obsiahnuť, v Sviatosti sa nám ukrýva, srdcia chce pritiahnuť.
Pritiahni srdce aj moje z márnosti sveta ku sebe, duše mojej pravý, ty Lekár láskavý.
c) JKS – 278, 1 – 2: 1 – Ó, láska, nádej, spása, ó, Spasiteľu môj, len tebe sa oddávam, ty pravdy, dobra zdroj.
/: Za tebou, Bože, túžim jak v noci tak vo dne; ranami srdca svojho raň srdce dnes vo mne.:/
2 – Tys´ všemohúci Bože, Pán sveta celého, hľaď milostivo z neba tu na mňa hriešneho.
/: Tvoj Syn ma oslobodil z rúk diabla, od hriechu a dal mi dobrotivo tú pravú potechu.:/

15. ZAMYSLENIE Z DENNÍČKA SVÄTEJ FAUSTÍNY
16. VZBUDENIE ÚMYSLU PRED SV. RUŽENCOM – tento sv. ruženec obetujeme za:
odčinenie urážok a hriechov proti Najsv. Sviatosti Oltárnej,
svätého Otca, biskupov, kňazov a rehoľníkov,
pápežské misijné diela,
Bratstvo Božského Srdca Ježišovho a Ružencové spoločenstvo,
našu farnosť,
hriešnikov,
núdznych, chorých, opustených a ľudí bez domova a bez práce,
nenarodené deti,
duše v očistci,
každý na svoj vlastný úmysel, …

17. RUŽENEC K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

Na začiatku: Otče náš… Zdravas, Mária… Verím v Boha…
Na zrnkách Otčenáša: Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta!
Na zrnkách Zdravasov: Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!
Na zakončenie (tri razy): Svätý Bože, svätý mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom!

18. ZVOLANIA

Ľ. Milosrdenstvo Božie, dôverujem v Teba. Ježišu, dôverujem Ti. Mária, Matka Milosrdenstva, oroduj za nás.

K. Najmilosrdnejší Ježiš, Pán dejín, Mesiáš a Spasiteľ, večná Láska! Buď pozdravený, Kriste, v hodine bolestnej smrti na kríži. Rozjímame o mukách, ktoré ti pripravili kati a ktoré predchádzali tvoj odchod z tohto sveta. Svoje utrpenia si znášal v pokore a v tichosti. Modlil si sa za svojich prenasledovateľov, lebo nevedeli, čo robia. Zvíťazil si, ukrižovaný Pane! Po zmŕtvychvstaní si vystúpil do neba a sedíš po pravici Otca, ty, božský darca Ducha Svätého, ty, Syn nepoškvrnenej Panny. Udeľ nám odpustenie. Preukáž nám svoje milosrdenstvo. Amen.

19. NA ÚMYSEL SV. OTCA – Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu…

20. PIESEŇ
a) JKS – 300, 1 – 2
1- Ježiš, Ježiš, príď ku mne, ó, jak túžim po tebe, tys´ najdrahší priateľ môj, /:príď do srdca Ježiš môj.:/
2- Poteš srdce, zažeň žiaľ, oheň lásky v ňom rozpáľ, moja láska teba zve: /:Ježiš, Ježiš príď ku mne!:/
b) JKS – 503, 1 – 2
1 – Lásky svätej ohnisko, Srdce Boha Kráľa, z oltára sa našich sŕdc vznáša k tebe chvála! – R.
R. /: Božské Srdce, buď s nami, kraľuj, panuj nad nami, nech sa v našej rodine život viery rozvinie.:/
2- Božské Srdce, tvoji sme v zasvätenia sľube, zasvätení budeme v tvojej žiť úľube. – R.
c) JKS – 288, 1 – 2:
1- Tebe žijem, Ježiš môj, tebe, Ježiš, umieram, v živote a vo smrti tebe patriť si žiadam.
2- Moje srdce úbohé prijmi, Bože, láskave, naveky chcem tvojím byť a žiť k tvojej oslave.
d) Spevníček č. 643, 652, 658, 633… alebo iná vhodná mládežnícka pieseň

21. ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE (ak pobožnosť vedie kňaz, udelí požehnanie on)

Ľ. Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. Amen. †

Pobožnosť k Božskému Srdcu Ježišovmu II
1. PIESEŇ
a) JKS – 270:
Klaniam sa ti vrúcne, Bože večitý, pod spôsobom chleba z lásky ukrytý.
/: Srdce moje tebe sa len oddáva, že si Pánom jeho vďačne uznáva.:/
b) JKS – 231, 1 – 2:
Pozdravujme Božské Srdce, plné lásky plameňa /: Prebodnutie, krvácanie lásku jeho znamená.:/
Pred presvätým Srdcom tvojím prosíme ťa úprimne: /: Daj nech všetci bez prestania v službe tvojej horlíme.:/
c) JKS – 228:
Nebo i zem vyhlasujte chválu Pána večného, bez prestania pozdravujte Srdce Krista milého.
/: Poďme k Srdcu Ježišovmu a klaňajme sa jemu! Znejte, piesne, k sláve jeho, Srdca Pána večného.:/
d) JKS – 229:
Oslavujme Najsvätejšie Srdce Ježišovo, venujme mu najvrúcnejšie srdca svojho slovo:
Srdce sväté, prevznešené, tys´ prameňom milosti, ó, buď stále velebené tu i vo večnosti.

2. ÚVODNÉ ZVOLANIA

Hovorme spoločne: „Poďte, klaňajme sa Ježišovmu Srdcu zranenému láskou k nám.“
Jasaj na chválu Pánovi, celá zem, s radosťou slúžte Pánovi. S plesaním vstupujte pred Jeho tvár. – R.
Vedzte, že náš Pán je Boh; on je náš stvoriteľ a jemu patríme, sme jeho ľud a ovce z jeho stáda. – R.
Vstupujte do jeho brán s piesňou chvály a do jeho nádvorí s piesňami oslavnými: chváľte ho a velebte jeho meno. Lebo Pán je dobrý; jeho milosrdenstvo trvá naveky a jeho vernosť z pokolenia na pokolenie. – R.
Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bolo na počiatku, tak nech je i teraz i vždycky i na veky vekov. Amen. – R.

3. LITÁNIE K BOŽSKÉMU SRDCU JEŽIŠOVMU

Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa.
Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa.
Otec na nebesiach, Bože, zmiluj sa nad nami.
Syn Vykupiteľ sveta, Bože, zmiluj sa nad nami.
Duch Svätý, Bože, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, Srdce Syna večného Otca, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, Duchom Svätým utvorené v lone panenskej Matky, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, podstatne zjednotené s Božím Slovom, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, Srdce nekonečnej velebnosti, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, svätý chrám Boží, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, stánok Najvyššieho, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, dom Boží a brána do neba, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, horiace ohnisko dobročinnej lásky, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, schránka spravodlivosti a ľúbosti, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, plné dobroty a láskavosti, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, hlbokosť všetkých čností, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, najhodnejšie všetkej chvály, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, kráľ a stredisko všetkých sŕdc, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, v ktorom sú všetky poklady múdrosti a poznania, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, v ktorom prebýva všetka plnosť božstva, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, v ktorom má Otec zaľúbenie, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, z ktorého plnosti my všetci sme čerpali, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, túžba za večnými výšinami, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, trpezlivé a veľmi milosrdné, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, bohaté pre všetkých, čo ťa vzývajú, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, prameň života a svätosti, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, zmierna obeta za naše hriechy, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, potupami preplnené, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, pre naše neprávosti strýznené, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, až na smrť poslušné, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, kopijou prebodnuté, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, prameň všetkej útechy, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, náš život a naše vzkriesenie, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, náš pokoj a naše zmierenie, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, obeta za hriešnikov, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, spása všetkých, čo v teba dúfajú, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, nádej všetkých, čo v tebe umierajú, zmiluj sa nad nami.
Srdce Ježišovo, slasť všetkých svätých, zmiluj sa nad nami.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zľutuj sa nad nami, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, vyslyš nás, Pane.
Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, zmiluj sa nad nami.

K. Ježišu, tichý a pokorný srdcom. – Ľ. Pretvor naše srdce podľa svojho srdca.
K. Modlime sa: Všemohúci a večný Bože, pozri na srdce svojho milovaného Syna a na chvály a zadosťučinenia, ktoré ti prináša za nás hriešnikov; odpusť nám, uzmierený, keď ťa prosíme o tvoje milosrdenstvo v mene tvojho Syna Ježiša Krista, ktorý s tebou žije a kraľuje na veky vekov. – Ľ. Amen.

4. MODLITBY A ZVOLANIA

K. Božské Srdce Ježišovo, v najhlbšej pokore padáme na kolená pred tebou a obetujeme ti všetku poklonu, chválu i oslavu, ktorú ti vzdáva nepoškvrnené Srdce Panny Márie, zbor anjelov i všetci Boží svätí, aj celá svätá Cirkev. Chceme, aby ťa chválili a klaňali sa ti všetky tvoje stvorenia. A ďakujeme ti za všetky dobrodenia prírody, milosti a nebeskej slávy, ktoré vyvierajú z teba ako z nevyčerpateľného prameňa všetkej dobroty. – Ľ. Ďakujeme ti, Pane Ježišu.

K. Spojení so všetkými teba milujúcimi tvormi odprosujeme ťa za všetku neveru a nevďačnosť, za všetok chlad a ľahostajnosť, za všetku neúctu a urážky, ktoré od ľudí skusuješ najmä v Najsvätejšej Oltárnej sviatosti.
Ľ. Odprosujeme ťa, Pane Ježišu.

Hovorme spoločne: „Prosíme ťa, vyslyš nás.“
Namiesto toho prijmi láskavo našu vieru, dôveru a lásku a milostivo vypočuj naše prosby. Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad svojou svätou Cirkvou, nad všetkými duchovnými a svetskými vrchnosťami a nad všetkými svojimi veriacimi. – R.
Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad všetkými tvojimi ctiteľmi, ktorí sa ti zasväcujú a pracujú na tvoju chválu a slávu.
Božské Srdce Ježišovo, prinášame ti na zadosťučinenie všetky svoje starosti a trápenia. – R.
Božské Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad dušami v očistci, najmä nad tými, ktorí za života patrili medzi tvojich ctiteľov. R.

Hovorme spoločne: „Najsvätejšie Srdce Ježišovo, buď našou spásou.“
Božské Srdce Ježišovo, ty si sa na kríži obetovalo nebeskému Otcovi za spásu všetkých ľudí a túto krvavú obetu deň čo deň nesmierne mnoho ráz sprítomňuješ nekrvavým spôsobom na našich oltároch; daj, aby táto obeta nekonečnej lásky slúžila na dobro všetkých.
Ochraňuj, riaď a spravuj svoju svätú Cirkev a jej viditeľnú hlavu pápeža. S pápežom zjednoť biskupov, s biskupmi kňazov a s kňazmi všetkých veriacich, aby tvorili jednu budovu, postavenú na základe apoštolov, na Petrovi, Skale, a na hlavnom uholnom kameni, ktorým si ty, Ježišu Kriste.
Odvráť od svojej svätej Cirkvi bludné učenia, rozkoly, pohoršenia, prenasledovania a ľahostajnosť.
Ochraňuj svetskú vrchnosť, panovníkov a predstavených, daj, aby s tvojou pomocou múdro spravovali zverený ľud a viedli ho v pokoji a svornosti, v láske a v pravej bohabojnosti k časnému blahobytu a večnej spáse.
Daj rodičom milosť, aby svoje deti vychovávali ako dedičov nebeského kráľovstva na tvoju chválu a na ich spásu a aby ich chránili v nevinnosti a cvičili v každej čnosti. Daj, nech deti svojich rodičov poslúchajú, ctia a milujú, aby na ne hojne zostúpilo tvoje požehnanie.
Posilni a radosťou Ducha Svätého naplň aj tých, čo sú v službe, aby si verne a svedomito plnili svoje povinnosti, aby boli trpezliví a pokorní srdcom a viedli čistý život.
Zachovaj nevinných, posilni kajúcich, obráť hriešnikov, pokor nepriateľov svojho kráľovstva a priveď ich naspäť do svojho svätého ovčinca. Rozšír čím viac slávu a česť svojho mena, aby všetci ľudia poznali pravdu a boli spasení. A tak tvojej láske zverujeme celé ľudské pokolenie.
Zmiluj sa aj nad dušami zosnulých veriacich, najmä nad dušami našich rodičov, bratov, sestier, priateľov a dobrodincov i nad tými, na ktorých si nik osobitne nespomína.
Ľ. Najsvätejšie Srdce Ježišovo, zmiluj sa nad nimi.
Daj, aby sme sa spolu s nimi všetci dostali do večnej slávy a videli teba z tváre do tváre, lebo ty žiješ a kraľuješ na veky vekov. – Ľ. Amen.

5. APOŠTOLÁT MODLITBY

a) Božské Srdce Ježišovo, prostredníctvom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie, Matky Cirkvi a v spojení s obetou svätej omše obetujem ti v milosti Ducha Svätého a na oslavu nebeského Otca všetky svoje dnešné modlitby, práce, radosti a utrpenia na odčinenie hriechov a za spásu všetkých ľudí. Obetujem ti to všetko osobitne na úmysly apoštolátu modlitby, požehnané Svätým Otcom na tento mesiac. Amen.
Alebo:
b) Bože, Otče náš, obetujem ti celý svoj deň. Obetujem ti modlitby, myšlienky, slová, skutky a utrpenia v spojení s tvojím Synom Ježišom Kristom, ktorý sa ti neustále obetuje v Eucharistii za spásu sveta. Duch Svätý, ktorý viedol Ježiša, nech je dnes mojím vodcom a mojou silou, aby som mohol svedčiť o tvojej láske. S Máriou, Matkou nášho pána a matkou Cirkvi, osobitne prosím za úmysly, ktoré Svätý Otec odporúča do modlitieb veriacim na tento mesiac. Amen.

6. ÚVAHA SV. FAUSTÍNY – rozjímanie z Denníčka

7. ÚMYSEL MODLITBY SV. RUŽENCA – tento sv. ruženec obetujeme za:
odčinenie urážok a hriechov proti Najsv. Sviatosti Oltárnej,
svätého Otca, biskupov, kňazov a rehoľníkov,
pápežské misijné diela,
Bratstvo Božského Srdca Ježišovho a Ružencové spoločenstvo,
našu farnosť,
hriešnikov,
núdznych, chorých, opustených a ľudí bez domova a bez práce,
nenarodené deti,
duše v očistci,
každý na svoj vlastný úmysel, …

8. RUŽENEC K BOŽIEMU MILOSRDENSTVU

Na začiatku: Otče náš… Zdravas, Mária… Verím v Boha…
Na zrnkách Otčenáša: Večný Otče, obetujem ti Telo a Krv, Dušu i Božstvo tvojho najmilšieho Syna a nášho Pána Ježiša Krista na odčinenie našich hriechov i hriechov celého sveta!
Na zrnkách Zdravasov: Pre Jeho bolestné umučenie maj milosrdenstvo s nami i s celým svetom!
Na zakončenie (tri razy): Svätý Bože, svätý Mocný, svätý Nesmrteľný, zmiluj sa nad nami i nad celým svetom!

9. ZVOLANIA

Ľ. Milosrdenstvo Božie, dôverujem v teba. Ježišu, dôverujem Ti. Mária, Matka Milosrdenstva, oroduj za nás.

K. Najmilosrdnejší Ježiš, Pán dejín, Mesiáš a Spasiteľ, večná Láska! Buď pozdravený, Kriste, v hodine bolestnej smrti na kríži. Rozjímame o mukách, ktoré ti pripravili kati a ktoré predchádzali tvoj odchod z tohto sveta. Svoje utrpenia si znášal v pokore a v tichosti. Modlil si sa za svojich prenasledovateľov, lebo nevedeli, čo robia. Zvíťazil si, ukrižovaný Pane! Po zmŕtvychvstaní si vystúpil do neba a sedíš po pravici Otca, ty, božský darca Ducha Svätého, ty, Syn nepoškvrnenej Panny. Udeľ nám odpustenie. Preukáž nám svoje milosrdenstvo. – Ľ. Amen.

10. NA ÚMYSEL SV. OTCA: Otče náš, Zdravas, Sláva Otcu…

11. PIESEŇ
a) JKS – 227, 1 – 2:
1- Daruj, ó, Ježiš, srdce mne, chcem teba milovať; moje bez tvojho je mŕtve, nemôže lásky mať.
Za nič ja svoje srdce mám, keď Ježiša svojho nemám, v Sviatosti Skrytého a Boha živého.
2- Ktorého more zem celá nemôže obsiahnuť, v Sviatosti sa nám ukrýva, srdcia chce pritiahnuť.
Pritiahni srdce aj moje z márnosti sveta ku sebe, duše mojej pravý, ty Lekár láskavý.
b) JKS – 278
Ó, láska, nádej, spása, ó, Spasiteľu môj, len tebe sa oddávam, ty pravdy, dobra zdroj.
/: Za tebou, Bože, túžim jak v noci tak vo dne; ranami srdca svojho raň srdce dnes vo mne.:/
c) JKS – 288, 1 – 2:
1- Tebe žijem, Ježiš môj, tebe, Ježiš, umieram, v živote a vo smrti tebe patriť si žiadam.
2- Moje srdce úbohé prijmi, Bože, láskave, naveky chcem tvojím byť a žiť k tvojej oslave.
d) JKS – 300, 1 – 2
1- Ježiš, Ježiš, príď ku mne, ó, jak túžim po tebe, tys´ najdrahší priateľ môj, /:príď do srdca Ježiš môj.:/
2- Poteš srdce, zažeň žiaľ, oheň lásky v ňom rozpáľ, moja láska teba zve: /:Ježiš, Ježiš príď ku mne!:/
e) JKS – 503
Lásky svätej ohnisko, Srdce Boha Kráľa, z oltára sa našich sŕdc vznáša k tebe chvála!
/: Božské Srdce, buď s nami, kraľuj, panuj nad nami, nech sa v našej rodine život viery rozvinie.:/

12. ZÁVEREČNÉ POŽEHNANIE (ak pobožnosť vedie kňaz, udelí požehnanie on)

Ľ. Nech nás žehná Pán, nech nás chráni od zlého a nech nás privedie do večného života. † Amen.