Tag Archives: voľby

Komunálne voľby 2014

Komunálne voľby – voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva sa uskutočnia v sobotu 15. novembra 2014 v čase od 7.00 h. do 20.00 h.

Informácia pre voličov:

  • volič dostane vo volebnej miestnosti od okrskovej volebnej komisie prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce a dva hlasovacie lístky – hlasovací lístok pre voľby starostu obce a hlasovací lístok pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva,
  • na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce zakrúžkuje volič poradové číslo len jedného kandidáta,
  • na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva zakrúžkuje volič poradové čísla jednotlivých kandidátov, avšak najviac deväť ( počet poslancov, ktorí sa volia v obci Veľký Slavkov),
  • volič vloží upravené hlasovacie lístky do obálky a následne ich vhodí do volebnej schránky,
  • volič, ktorý sa nemôže v deň volieb dostaviť do volebnej miestnosti, môže požiadať zo závažných, najmä zdravotných dôvodov okrskovú volebnú komisiu o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, v takom prípade okrsková volebná komisia vyšle k voličovi dvoch svojich členov s prenosnou volebnou schránkou, hlasovacími lístkami a obálkou, volič hlasuje tak, aby sa dodržala tajnosť hlasovania.

Voľby do Európskeho parlamentu

Oznamujeme občanom, že voľby do Európskeho parlamentu sa uskutočnia v sobotu 24. mája 2014 v čase od 7.00 do 22.00 h. Zoznam zaregistrovaných kandidátov a informáciu pre voliča nájdete vo svojich poštových schránkach.

Ako sme volili v druhom kole voľby prezidenta SR

Obec Veľký Slavkov
počet voličov: 1000
počet odovzdaných hlasov: 421
počet platných hlasov: 416
účasť vo voľbách: 42,1%

odovzdané hlasy:
Robert Fico – 171 (41,1 %)
Andrej Kiska – 245 (58,9 % )

Voľba prezidenta SR 2014 – 2. kolo

Druhé kolo volieb prezidenta SR sa uskutoční v sobotu 29. marca 2014 v čase od 7.00 h. do 22.00 h. V prílohe nájdete výsledky prvého kola v obci Veľký Slavkov.
Ako sme volili v prvom kole

Voľby do VÚC

V prílohe tohto oznámenia nájdete zoznam zaregistrovaných kandidátov na poslancov Prešovského samosprávneho kraja za VO č. 6 – okres Poprad a zoznam kandidátov pre voľby predsedu Prešovského samosprávneho kraja. Voľby sa uskutočnia v sobotu 9. novembra 2013 v čase od 07.00 do 22.00 h.