Rímskokatolícky kostol sv. Ondreja

Základná škola v našej obci

Letecká fotografia našej obce

Nová individuálna výstavba v našej obci

 

Novoročný príhovor starostu obce

Milí spoluobčania,
úderom polnoci sme vstúpili do nového roku 2017 a v jeho prvý deň
si okrem začiatku občianskeho roku pripomíname aj výročie vzniku
Slovenskej republiky. Každý začiatok je čímsi výnimočný a zaujímavý,
je zvyčajne spojený s bilancovaním toho starého. Nový rok hľadí vpred.
Avšak mne nedá neohliadnuť sa dnes ešte za tým, čo bolo. Aspoň na
chvíľu. Aby sme potom mohli ísť vpred.

Vianoce 2016 – obecný občasník

Prinášame Vám obecný občasník – Vianoce 2016
prílohy: Občasník

Mikuláš pre deti

Aj tento rok k nám zavíta Mikuláš a pozdraví deti od 1 do 6 rokov pred obecným úradom v piatok 9. decembra 2016 o 16.30 h.
Mikuláš pre deti

Mikuláš pre dôchodcov

Aj našich starobných dôchodcov poteší Mikuláš pekným programom a malým darčekom v stredu 14. decembra 2016 o 16.00 h. v sobášnej sieni OcÚ.
Mikuláš pre dôchodcov

Pozvánka na 9. zasadnutie OZ

Starosta obce Veľký Slavkov, v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Veľký Slavkov na 12. decembra 2016 o 16.30 h v zasadačke OcÚ.
pozvánka